Sambuca di sicilia

Tłumaczenie na j. polski warunków przetargu w gminie Sambuca di Sicilia

Poniżej znajdziecie Państwo przetłumaczone warunki licytacji domów od 1 euro w gminie Sambuca di Sicilia.

Prosimy o kontakt mailowy w razie zdecydowania się na wzięcie udziału w licytacji: info@domyza1euro.pl

_________________________________________________________

Cena wywoławcza 1 euro:

  • sprzedaż nieruchomości, odbędzie się w stanie w jakim się znajduje nieruchomość w momencie nabycia przez kupującego, ze wszystkimi akcesoriami, łącznościami i dostępami, prawami i racjami, służebnościami gruntowymi przysługującymi oraz należnymi;
  • sprzedający będzie obciążony obowiązkiem wyremontowania nieruchomości w przeciągu 3 lat od przedwstępnej umowy sprzedaży, która zostanie notarialnie zarejestrowana po zatwierdzeniu, iż remont został przeprowadzony zgodnie z prawem.

 

Jednym z wymogów przystąpienia do licytacji jest wpłacenie kaucji jako gwarancji uczestniczenia w wysokości 5.000,00 euro (w kwocie jest wliczone 25,00 euro jako koszt gminy za załatwienie formalności).

Kaucję należy uiścić na konto Gminy przelewem bankowym na następujący nr konta (Banca Intesa San Paolo S.p.A): IT79 J 03069 83140 1000000 46018

Dla przelewów za granicznych BIC/SWIFT: BCITITMM;

Kaucja zostanie zwrócona, po odjęciu 25,00 euro, w przeciągu 30 dni od dnia zakończenia licytacji wszystkim uczestnikom, którym nie udało się wygrać licytacji.

Kaucja uczestnika, który wygrał licytację, zostanie zatrzymana i będzie można ją odzyskać przed podpisaniem umowy końcowej kupna czyli po wyremontowaniu nieruchomości.

 

KRYTERIA LICYTACJI

Sprzedaż zostanie wykonana przez publiczną licytację metodą składania propozycji przebijających cenę wywoławczą.

Aby ustalić uczestnika, który złożył najwyższą propozycję ceny, zostanie sporządzona lista wszystkich propozycji; nieruchomość zostanie przyznana uczestnikowi, który przedstawił najkorzystniejszą propozycję.

 

SPOSÓB UCZESTNICZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w licytacji muszą złożyć propozycje do godz. 13-tej do poniedziałku 1 kwietnia 2019 r. w Ufficio Protocollo Gminy Sambuca di Sicilia (AG), Sicilia – Italia, Corso Umberto I n. 226 – CAP 92017, w zamkniętej kopercie z adresem nadawcy i napisem „Contiene offerta per l’acquisto di immobile di proprietà comunale”.

Ryzyko nie otrzymania listu przez Gminę spoczywa na nadawcy. Jest możliwe złożenie propozycji za pośrednictwem pełnomocników.

W dokumentach musi zostać wskazana propozycja ceny za nieruchomość, którą uczestnik jest zainteresowany. Uczestnik może złożyć propozycje również co do kilku nieruchomości. W przypadku wygrania kilku licytacji, uczestnik już po wygranej licytacji będzie musiał złożyć kolejne kaucje, każda w wysokości 5.000,00 euro.

Koperta z propozycja musi zawierać formularz z załącznika odpowiednio wypełniony, z którego wynikają:

  1. a) dane osobowe uczestnika oraz czy uczestniczy startuje jako osoba prywatna czy jako przedstawiciel firmy;
  2. b) kopie dowodu osobistego;
  3. c) potwierdzenie wpłaty 5.000,00 euro;
  4. d) oświadczenie, że uczestnik widział nieruchomość i że nie istnieje żaden zakaz prawny lub faktyczny zawierania przez uczestnika umów z instytucjami publicznymi.

 

PROCEDURA I KRYTERIA PRZYZNANIA NIERUCHOMOŚCI

Procedura przyznawania nieruchomości opiera się na tajnych ofertach, które przebijają cenę wywoławczą. Komisja zostanie wyznaczona przez burmistrza gminy i będzie się składała z 3 funkcjonariuszy publicznych. Koperty zostaną otworzone publicznie i przeczytanie na głos. Nieruchomość zostanie przyznana uczestnikowi, który złożył najkorzystniejszą dla gminy propozycję. W przypadku dwóch lub więcej identycznych propozycji nieruchomość zostanie przyznana losowo.

W przypadku niezgody między kwotą napisaną oraz przeliterowaną, będzie brana pod uwagę ta, która jest wyższa. Osoby z rodzin byłych właścicieli nieruchomości nie mogą przystąpić do licytacji.

 

OBOWIĄZKI PO WYGRANIU LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Uczestnik, który wygrał licytacje ma obowiązek zapłacenia kwoty w przeciągu 30 dni od poinformowania go o wygranej. Po zapłaceniu zostanie sporządzona przedwstępna umowa sprzedaży, w której zostaną wyszczególnione obowiązki kupującego:

  1. a) obowiązek przedstawienia dokumentacji technicznej potrzebnej do wyremontowania nieruchomości. Dokumentację należy dostarczyć w przeciągu 90 dni;
  2. b) obowiązek wyremontowania nieruchomości w przeciągu 36 miesięcy od licytacji.

Brak przelania sumy za nieruchomość lub brak złożenia dokumentacji technicznej lub niewyremontowanie w terminie, powoduje utratę kaucji oraz odwołanie umowy sprzedania.

Zakończenie remontu pozwoli kupującemu zawrzeć ostateczną umowę sprzedaży/kupna nieruchomości.

 

W przypadku braku zawarcia przedwstępnej umowy w wyznaczonym terminie, gmina przyzna nieruchomość uczestnikowi który był następny na liście sporządzonej z propozycjami lub, w przypadku braku innych propozycji, zostanie wyznaczony nowy termin licytacji na koszt pierwszego uczestnika, który stracił kaucję.

 

Jeśli wystąpią przyczyny spowodowane silą wyższą, które nie pozwolą na dokończenie licytacji lub sprzedaż nieruchomości uczestnikowi, gmina będzie mogła zarządzić anulowanie licytacji; w tym wypadku zostanie zwrócona kwota wpłaconej kaucji, bez żadnych kosztów lub odpowiedzialności.

Uczestnik, który wygrał licytację jest obciążony obowiązkiem poniesienia kosztów na ewentualne podziały, aktualizacje katastralne, certyfikaty energetyczne, wpisy do ksiąg wieczystych, rejestracje, przepisania oraz jakiekolwiek inne czynności, które będą niezbędne do sporządzenia aktu sprzedaży.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem aktu sprzedaży, z jego zarejestrowaniem oraz przepisaniem zostaną w całości pokryte przez kupującego.